PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY


    Podstawowym priorytetem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez powstrzymanie osób, które tą przemoc stosują. Należy zadbać o to, aby program przyczynił się do faktycznych zmian w postawach i zachowaniach oraz do wzrostu poczucia odpowiedzialności za własne czyny. Istotne jest, żeby osoby stosujące przemoc w rodzinie, uczestniczące w programie, były traktowane w sposób nienaruszający ich godności.


    Adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc wobec dorosłych członków rodziny, a w szczególności:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii (tj. osoby po odbyciu terapii podstawowej);
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie (np. zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych).

Działania diagnostyczne, edukacyjne i ćwiczenia zawarte w programie pomagają uświadomić osobie stosującej przemoc w rodzinie:

  • czym jest przemoc;
  • uzyskania przez nią świadomości własnych zachowań przemocowych;
  • nabycia nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji;
  • nabycia umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć;
  • nabycia umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie;
  • korzystania z pomocy innych.

Corocznie planowana jest realizacja jednej edycji programu.

Obecnie trwa nabór do programu.

 

Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

 

Przydatne linki:

Baza Teleadresowa Podmiotów Realizujących Programy Korekcyjno-Edukacyjne

Baza Teleadresowa Podmiotów Realizujących Programy Psychologiczno-Terapeutyczne

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

INFORMATOR - baza teleadresowa podmiotów realizujących na terenie Powiatu Strzelińskiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie