Podstawowym priorytetem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy domowej poprzez powstrzymanie osób, które tę przemoc stosują. Należy zadbać o to, aby program przyczynił się do faktycznych zmian w postawach i zachowaniach oraz do wzrostu poczucia odpowiedzialności za własne czyny. Istotne jest, żeby osoby stosujące przemoc domową, uczestniczące w programie, były traktowane w sposób nienaruszający ich godności.

Głównym celem działań programowych jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową od jej stosowania wobec osób bliskich.

Do zadań szczegółowych programu korekcyjno-edukacyjnego należy:

 • zmiana przekonań odbiorców programów korekcyjno-edukacyjnych dotyczących stosowania przemocy domowej;
 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia, w tym bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, w tym złością lub poczuciem krzywdy w sytuacjach trudnych;
 • zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;
 • wzrost świadomości na temat zjawiska przemocy domowej i konsekwencji jej stosowania;
 • poszerzenie katalogu zachowań osób stosujących przemoc domową o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej;
 • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy domowej;
 • uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy, zobowiązane do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym,
 • osoby skierowane przez zespoły interdyscyplinarne, objęte procedurą „Niebieskie Karty”,
 • osoby stosujące przemoc domową, uczestniczące w terapii uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po zakończonym programie psychoterapii uzależnień,
 • osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje,
 • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,
 • osoby samodzielnie zgłaszające się do uczestnictwa w programie.


Zgłoszenie do programu korekcyjno - edukacyjnego następuje w formie zgłoszenia indywidualnego lub zgłoszenia osób przez podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

Działania diagnostyczne, edukacyjne i ćwiczenia mają przyczynić się do uświadomienia osobie stosującej przemoc, czym jest przemoc, uzyskania przez nią świadomości własnych zachowań przemocowych, nabycia nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji, nabycia umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, nabycia umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie oraz korzystania z pomocy innych.

Corocznie planowana jest realizacja jednej edycji programu.

Obecnie trwa nabór do programu.

 

Przydatne linki:

Deklaracja uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne oraz psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Informator - baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji realizujących na terenie Powiatu Strzelińskiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy domowej