Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pcpr.powiatstrzelinski.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie opublikowane są dokumenty w postaci skanów niedostępnych do odczytu maszynowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech KasperkiewiczTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie mieści się przy ulicy Kamiennej 10, 57-100 Strzelin od strony dużego parkingu Starostwa Powiatowego. Budynek ten składa się z kilku kondygnacji ( podziemnej i nadziemnej) oraz z kilku wejść do poszczególnych części budynku. Główne wejście C do Powiatowego Urzędu Pracy jest wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Z wejścia tego mogą korzystać osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem pomocy z PFRON.
 • Do obiektu, w którym znajduje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie prowadzą dwa wejścia.
  Wejście D schodkami w dół budynku – poziom kondygnacji podziemnej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które chcą uzyskać pomoc związana z PFRON.
  Wejście E schodkami do góry budynku – poziom kondygnacji nadziemnej przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pieczą zastępczą, uzyskaniem świadczeń w pomocy społecznej oraz kadrą zarządzającą jednostką.
  Kolejne pomieszczenia poziomu parteru należą do Starostwa Powiatowego.
 • W budynku nie ma windy ani pochylni schodowej, która umożliwiłaby poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób słabo widzących ani oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Na parkingu Starostwa Powiatowego znajdują się miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym bądź psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna, której towarzyszy pies jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie nie posiada tłumacza języka migowego.
 • Informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, przy załatwieniu spraw w naszym Centrum mogą skorzystać ze środków wspierających komunikację tj.
  - pobrać wnioski ze strony internetowej Centrum,
  - przesłać wnioski na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  oraz składać wnioski przez portal - sow.pfron.org.pl.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ulicy Wrocławskiej 46, 57-100 Strzelin. Budynek ten jest usytuowany w głębi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i oznaczony jest symbolem B.

 • W budynku mieści się Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  • wejście B boczne prowadzi do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wejście to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • wejście główne prowadzi do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Strzelin.
 • W budynku nie ma windy, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących ani oznaczeń w alfabecie Braille’a. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem od strony bocznego wejścia znajdują się miejsca parkingowe.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym bądź psem przewodnikiem. Osoba niepełnosprawna, której towarzyszy pies jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie posiada tłumacza języka migowego.
 •  Informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w załatwieniu spraw mogą korzystać ze środków wspierających komunikację w sposób zdalny poprzez pobranie wniosku ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.