p.o. Dyrektor - Anna Żabska

ZADANIA:

 • organizacja i koordynacja pracy PCPR-u
 • nadzór nad zadaniami związanymi z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi
 • nadzór nad zadaniami związanymi z dysponowaniem środkami PFRON
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o NiepełnosprawnościZespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

 

Selwina Kokoszka- Pracownik Socjalny

Aneta Skoczylińska - Samodzielny Referent

ZADANIA:

 • kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowawczych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ( zawodowe, spokrewnione i niezawodowe) i rodzinnych domów dziecka,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń pieniężnych na utrzymanie domu w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka ( energia, media, opał, itp.),
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń dla rodzin pomocowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na wypoczynek dla dzieci i niezbędnych wydatków w związku z przyjęciem dziecka, zdarzeniami losowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na kontynuowanie nauki,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na usamodzielnienie,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na zagospodarowanie,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dodatku wychowawczego,
 • sporządzanie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz sporządzanie decyzji,
 • sporządzanie zestawień i rozliczeń za pobyt dziecka z terenu innego powiatu,
 • prowadzenie rejestrów rodzin zastępczych,
 • sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • wprowadzanie danych do systemu POMOST,
 • współpraca z zespołem do spraw rodzinnej pieczy zastępczej,
 • usamodzielnianie wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem szkoleń i doradztwem zawodowym kadr pomocy społecznej.

 

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Anna Żabska - Koordynator Rodzinnej  Pieczy Zastępczej

Bożena Szczepańska - Koordynator Rodzinnej  Pieczy Zastępczej

Pracownik Socjalny

Anna Suchorab - Psycholog


ZADANIA:

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
 • przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczejZespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Justyna Komór - Inspektor

Katarzyna Czyżycka - Inspektor

 

ZADANIA:

 • realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych dla osób niepełnosprawnych
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
 • organizacja dofinansowania oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym
 • realizacja programów celowych PFRON
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej

 

 


Zespół Księgowo-Kadrowy

Agnieszka Zadrożna - Główny Księgowy

Grażyna Dębowicz - Inspektor ds. Księgowości i Płac

ZADANIA:

 • obsługa finansowo-księgowa PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • koordynacja prac w zakresie opracowywania projektu budżetu jednostek
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek
 • prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • organizacyjne przygotowanie wypłat świadczeń PCPR i podległych jednostek
 • prowadzenie statystyki finansowej, sporządzanie sprawozdań oraz opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków PCPR i podległych jednostek
 • sporządzanie list płac, obsługa księgowa oraz wypłacanie świadczeń Centrum i podległych jednostek
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu płac

 

Mirosław Majchrzak - Prawnik

ZADANIA:

 • opiniowanie aktów prawnych opracowywanych przez PCPR
 • wydawanie opinii prawnej
 • opiniowanie projektów uchwał, umów i decyzji administracyjnych
 • prowadzenie zastępstwa sądowego

 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Anna Żabska - Przewodniczący Zespołu

Grażyna Dębowicz - Sekretarz Zespołu

Olga Kuropatnicka - Sekretarka

ZADANIA:

 • przyjmowanie, analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji
 • przygotowywanie pism i korespondencji
 • prowadzenie i archiwizowanie akt
 • przygotowywanie wniosków i zawiadomień na posiedzenia składu orzekającego
 • przygotowywanie sprawozdań, opinii i informacji
 • przygotowywanie dokumentacji odwoławczej
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym
 • właściwe kwalifikowanie wniosków osób ubiegających się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności na odpowiednie składy orzekające według schorzenia danej osoby i celu w jakim ubiega się ona o wydanie orzeczenia
 • prowadzenie terminarza komisji
 • sporządzanie protokołu z posiedzenia składu orzekającego, pisanie orzeczeń
 • przyjmowanie, analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji
 • przygotowywanie pism i korespondencji
 • prowadzenie i archiwizowanie akt
 • przygotowywanie wniosków i zawiadomień na posiedzenia składu orzekającego
 • przygotowywanie dokumentacji odwoławczej
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Pracownik socjalny

Radca prawny

Psycholog

 

- kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowawczych,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ( zawodowe, spokrewnione i niezawodowe) i rodzinnych domów dziecka,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń pieniężnych na utrzymanie domu w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka ( energia, media, opał, itp.),

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń dla rodzin pomocowych,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na wypoczynek dla dzieci i niezbędnych wydatków w związku z przyjęciem dziecka, zdarzeniami losowymi,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na kontynuowanie nauki,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na usamodzielnienie,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na zagospodarowanie,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dodatku wychowawczego,

- sporządzanie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi,

- prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz sporządzanie decyzji,

- sporządzanie zestawień i rozliczeń za pobyt dziecka z terenu innego powiatu,

- prowadzenie rejestrów rodzin zastępczych,

- sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- wprowadzanie danych do systemu POMOST,

- współpraca z zespołem do spraw rodzinnej pieczy zastępczej,

-usamodzielnianie wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

- doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

- prowadzenie spraw związanych z organizowaniem szkoleń i doradztwem zawodowym kadr pomocy społecznej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE