INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

 

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Strzelińskiego prowadzona jest przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Strzelinie, Dom Dziecka w Strzelinie liczba miejsc 14 oraz w Ludowie Polskim, liczba miejsc 14.

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu, a objęcie go opieką może nastąpić do osiągnięcia pełnoletności lub do zmiany decyzji Sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 
Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą dyrektora placówki do ukończenia 25 roku życia jeżeli:

  1. uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
  2. lub jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.