POMOC REPATRIANTOM

Repatriant otrzymuje jednorazową, bezzwrotną pomoc finansową ze środków budżetu państwa. Pomoc udziela jest w postaci zasiłków i obejmuje:

 • Zasiłek transportowy
 • Zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie
 • Zasiłek szkolny

Inną formą pomocy jest zwrot części kosztów związanych z remontem mieszkania. Repatriantowi, który przybył do Polski z terenów azjatyckich byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzickich i poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych kosztów. Repatriantowi, który przybył z innych terenów, wspomniana pomoc może być udzielona, jeśli znajduje się on w szczególnie trudnej sytuacji.

Decyzję o przyznaniu pomocy na częściowe pokrycie kosztów w związku z wykonaniem remontu lub adaptacji mieszkania wydaje starosta. Jest to zadanie starosty z zakresu administracji rządowej (art. 17 ust. 2, 3, 4 i 8 cyt. ustawy o repatriacji). Ponadto repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia prac, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może zapewnić aktywizację zawodową przez:

Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

$1a)      utworzenie stanowiska pracy,

$1b)      przeszkolenie repatrianta,

$1c)      wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Decyzję o przyznaniu pomocy Ministra Spraw Wewnętrznych lub wydaniu własnej decyzji o przyznaniu pomocy powinien wystąpić do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy.

Wniosek określa:

 1. liczbę repatriantów i członków ich najbliższej rodziny osiadłych na terytorium danego powiatu;
 2. datę nabycia obywatelstwa polskiego przez repatrianta, któremu pokrywa się poniesione przez niego koszty remontu lub adopcji lokalu mieszkalnego;
 3. kwoty stanowiące równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;
 4. kwoty na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez repatrianta w związku z remontem lub adaptacją lokalu mieszkaniowego, o których mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy.

Do wniosku dołącza się kopie:

 1. decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przyznania i ustalenia wysokości pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy;
 2. decyzji starosty w sprawie przyznania i ustalenia wysokości pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy,

Przepisy prawa nie określają wzoru wniosku.

Ostatni wniosek składany w roku budżetowym powinien określać:

 1. liczbę repatriantów oraz członków ich najbliższej rodziny, których przybycie na terytorium danego powiatu jest przewidywane do końca roku budżetowego;
 2. kwoty stanowiące równowartość pomocy, którą Minister Spraw Wewnętrznych przyzna osobom, o których mowa w pkt. 1, do końca roku budżetowego.

Do ostatniego wniosku składanego w roku budżetowym wniosku nie dołącza się kopii decyzji. Kopie decyzji Minister Spraw Wewnętrznych przekazuje się wojewodzie w terminier do dnia 28 grudnia danego roku budżetowego.