POMOC PIENIĘŻNA DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW  RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą oraz rodzinny dom dziecka, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się w szczególności:

  • pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
  • pomoc na usamodzielnienie,
  • pomoc na zagospodarowanie.

Powyższa pomoc przyznawana jest osobie usamodzielnianej, która przebywała
w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

  • 3 lat w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
  • roku w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinny dom dziecka.

Zasady, warunki i tryb oraz wysokość udzielanej osobom usamodzielnianym pomocy określone zostały w  ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 177 z późn.zm.).

OSOBY USAMODZIELNIANE OBJĘTE WSPARCIEM NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

„Do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotychczasowe.”