POMOC PIENIĘŻNA DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW  PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

Pomoc dla osób usamodzielnianych z MOS, MOW, Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich

 

Osoby przebywające w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich zostają objęci procesem usamodzielnienia na podstawie art. 88-90 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

 

Warunki uzyskania pomocy:

 1. Osiągnięcie pełnoletności przebywając w jednej z ww. placówkach,
 2. Pobyt w placówce na podstawie orzeczenia sądu,
 3. Pobyt w placówce co najmniej rok,
 4. Zobowiązanie do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia oraz zatwierdzonego przez kierownika PCPR,
 5. Wskazanie danych opiekuna usamodzielnienia na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności,
 6. Złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia, na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności,
 7. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki:

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy, która wynosi 1 837 zł.

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi 551,10 zł., co stanowi 30% podstawy.

 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat.

 

Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest określenie w indywidualnym programie usamodzielnienia planu kontynuowania nauki.


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie:

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu pobytu w placówce lub rodzinie zastępczej, i może wynosić od 100% do 400% podstawy.

 

Pomoc ta zostaje wypłacana po ukończeniu nauki, jednak w uzasadnionych przypadkach starosta może ją wypłacić w trakcie trwania nauki.

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki uzależniona jest od dochodów.

 

Przysługuje osobie usamodzielnianej:

 1. samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą,
 2. w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej może być przeznaczona m. in. na:

 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 2. niezbędne urządzenia naukowe, pomoce naukowe,
 3. sprzęt rehabilitacyjny,
 4. sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia