POMOC PIENIĘŻNA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2024, poz.177 z późn.zm.) rodzinom zastępczym udziela się pomocy pieniężnej:

  • na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka w: rodzinie zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka,
  • na wniosek rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka,  na każde umieszczone dziecko,  przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości:

- 1002 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
- 1517 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.


Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 306 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:


uczy się:
- w szkole,
- w zakładzie kształcenia nauczycieli,
- w uczelni,
- u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego


lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:


- w szkole,
- w zakładzie kształcenia nauczycieli,
- w uczelni,
- na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem uamodzielnienia.

Rodzinie zastępczej starosta może przyznać świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo.
 
Świadczenia i dodatki, o których mowa powyżej są udzielane na wniosek rodziny zastępczej.

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji administracyjnej.

UWAGA:

Osoby pobierające świadczenia, są obowiązane niezwłocznie poinformować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie , o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.