RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza zapewnia umieszczonym dzieciom rozwój fizyczny i intelektualny, zaspakaja potrzeby zarówno w sferze materialno - bytowej jak i emocjonalnej. Rodzice zastępczy w swoich działaniach współpracują z rodziną biologiczną dziecka. Najczęściej opieka zastępcza jest czasową formą opieki nad dzieckiem. Sprawowana jest aż do momentu powrotu dzieci pod opiekę rodziców biologicznych, adopcji lub do czasu usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej.

Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspakajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 •  nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Jakie mamy formy rodzinnej pieczy zastępczej?

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza spokrewniona
 • rodzina zastępcza niezawodowa
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym: zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna
 • rodzinny dom dziecka

Rodzina zastępcza spokrewniona

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

Rodzina zastępcza niezawodowa

Rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, mogą to być zarówno osoby spokrewnione z dzieckiem (np. ciocia, wujek) jak i obce. Aby zostać rodziną zastępcza niezawodową należy odbyć szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Rodzina zastępcza zawodowa

Rodzinę zastępczą zawodową tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Rodzaje rodzin zawodowych:

 • Rodzina zastępcza zawodowa
 • Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
 • Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna

Aby zostać rodziną zastępcza zawodową należy odbyć szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, a także spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i posiadać pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W rodzinie zastępczej zawodowej może przebywać nie więcej niż 3 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka

Rodzinny Dom Dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Aby zostać rodzinnym domem dziecka należy odbyć szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza niezawodowa lub zawodowa, a także spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i posiadać pozytywną opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W rodzinnym domu dziecka może przebywać nie więcej niż 8 dzieci.