ODPŁATNOŚĆ RODZICÓW ZA POBYT DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Zgodnie z art. 193 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 177 z późn.zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszą solidarnie rodzice.

Opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ustala w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Umarzania odpłatności w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty ponoszonej za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej  dokonuje się uwzględniając Uchwałę Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXXIII/178/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.