OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie
ogłasza nabór kandydatów do prowadzenia
„Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie w związku z realizacją w 2023 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowanego z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, zatrudni na umowę cywilnoprawną: dwie osoby do prowadzenia zajęć w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia powinny być prowadzone przez dwie osoby (najlepiej kobietę i mężczyznę).

Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc realizowany będzie w 2023 r. zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249),
  2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259), zwanym dalej rozporządzeniem,
  3. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 przyjętym Uchwałą   Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022r. (M.P. z 2022 poz. 1259),
  4. Wytycznymi  dotyczącymi opracowania programu korekcyjno-edukacyjnego  dla osób stosujących przemoc w rodzinie w województwie dolnośląskim.

Miejsce realizacji zleconych czynności: wskazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

 

Zakres zadań:

- sporządzenie diagnozy wstępnej sytuacji osoby stosującej przemoc,

- zawarcie kontraktu z uczestnikami programu,

- prowadzenie stosownej dokumentacji,

- prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych w systemie zamkniętym - spotkania indywidualne i spotkania grupowe z grupą rozpoczynającą zajęcia liczącą minimum 10 osób zakwalifikowanych do uczestnictwa,

- przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z każdym uczestnikiem przed rozpoczęciem procesu grupowego,

- przeprowadzenie 60 godzin zajęć grupowych z przerwami nie dłuższymi niż tydzień,

- prowadzenie działań monitoringowych i ewaluacyjnych oraz opracowanie raportu z ewaluacji,

- opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu,

- osoby prowadzące oddziaływania zobowiązane są do odbywania systematycznych superwizji swojej pracy.

Wymagania formalne:

Kandydaci muszą spełniać wymagania i posiadać kwalifikacje zgodne z  § 9 rozporządzenia.

Wobec powyższego oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają poniższe wymagania formalne:

  1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
  2. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  3. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kandydat powinien złożyć:

- CV z opisem uzyskanego wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia zawodowego,

- ofertę cenową zawierającą koszt zł brutto za 1h prowadzenia zajęć grupowych oraz 1h konsultacji indywidualnych,

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

- projekt programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

 

Sposób i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą lub  dostarczyć osobiście  na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin z dopiskiem - Prowadzenie „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie”. Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu w terminie do dnia 21.03.2023r. do godz. 12.00. Liczy się data wpływu do Zamawiającego.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

Dyrektor                                 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie

                                                                               Agnieszka Tekiela                        

Strzelin, dnia 14 marca 2023 roku

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku naborem kandydatów do prowadzenia

Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że:

ADMINISTRATOR  DANYCH  OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin, nr tel. 71 392 37 36,

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INSPEKTOR               OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

 

 

 

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora               oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.                                Dane osobowe przetwarzane będą w związku z naborem kandydatów do prowadzenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie” na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym Komisja Konkursowa. Odbiorcami danych osobowych mogą być także organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także podmioty świadczące usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.

Dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia  i nazwiska zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

·         prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) danych, przy czym korzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –                               w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z prawem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI                LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy na realizację Programu.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.