Siedziba Zespołu:

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Wrocławska 46

57-100 Strzelin

 

Informacja telefoniczna:

tel. /fax   71/79 38 915

 

Godziny pracy: 8.00 do 16.00

Przewodniczący Zespołu przyjmuje interesantów codziennie od 15.35 do 17.35

 

Orzekanie


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka wyłącznie do celów pozarentowych. W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności ustala się:

 • niepełnosprawność - dotyczy dzieci do 16 roku życia,
 • stopnie niepełnosprawności - dotyczą osób które ukończyły 16 rok życia (stopień lekki - odpowiednik dawnej III grupy inwalidzkiej, stopień umiarkowany - odpowiednik II grupy, stopień znaczny - odpowiednik I grupy).
 • wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym 

Orzeczenie może być wydane na trwałe lub okresowo (na czas nie krótszy niż 12 m-cy), w przypadku dzieci orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są tylko do 16 r.ż.


Zespoły orzekają na wniosek: 

 • osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego,
 • ośrodka pomocy społecznej za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.


Złożenie wniosku jest wymagane zarówno przy orzeczeniach pierwszorazowych jak i kolejnych. 

Odwołania


Każda osoba (lub jej przedstawiciel prawny) niezadowolona z treści wydanego orzeczenia może skorzystać z możliwości wniesienia odwołania. W przypadku orzeczeń wydanych przez Zespoły Powiatowe, należy wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty odbioru orzeczenia, za pośrednictwem Zespołu który orzeczenie wydał. Od orzeczenia wydanego przez Zespół Wojewódzki przysługuje wniesienie odwołania w terminie 30 dni od daty odbioru orzeczenia (za pośrednictwem Zespołu Wojewódzkiego) do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenia Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych są ostateczne. Nie ma sformalizowanej formy odwołania, warto jednak skonkretyzować zarzuty, gdyż instytucja rozpatrująca odwołanie może wystąpić o uzupełnienie jego treści.

 

Procedury załatwiania spraw

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności Wymagane dokumenty:

 • Pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej

Czas załatwienia sprawy: do 1 miesiąca.

Inne istotne informacje: Zespół może orzekać zaocznie w przypadku osób trwale niezdolnych do odbycia podróży na Komisję Orzekającą, po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Ponowny wniosek o wydanie orzeczenia może zostać złożony: na 1 miesiąc przed upływem ważności orzeczenia, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia - w celu podwyższenia stopnia - w każdym terminie. 

Wydawanie orzeczeń uprawniających do ulg i uprawnień

O wydanie orzeczenia uprawniającego do korzystania z ulg i uprawnień mogą starać się osoby które ukończyły 16 r.ż. i posiadają jedno z orzeczeń: ważne orzeczenie KRUS, MSWiA, MON wydane przed dniem 01 stycznia 1998 r. lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

Wymagane dokumenty: 

 • Pisemny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • kopię orzeczenia właściwego organu rentowego

 

Powiatowy Zespół występuje do właściwego organu rentowego o wypis z treści orzeczenia, na podstawie którego wydawane jest orzeczenie do ulg i uprawnień. Na orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie. 

Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty:

 • Pisemny wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • Kserokopia orzeczenia.
 • 1 zdjęcie - dotyczy osób po 16 r.ż.

 
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni.

Inne istotne informacje (uwagi): Legitymacja wydawana jest na podstawie orzeczeń: Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wydanych przed rokiem 1998, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - wydanych przed rokiem 1998 .