KAPITAL_LUDZKI.jpg UE_EFS_L_kolor.jpg

 

  1. Projekt „Aktywność szansą na zmiany” jest projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie przy dofinansowaniu pochodzącym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
- Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji przez PCPR

Instrumentami aktywnej integracji w realizowanym Projekcie są:
- Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
- Doradztwo zawodowe
- Warsztaty
- Kursy
- Kontrakty socjalne i Indywidualne Plany Usamodzielniania

 

  1. Głównym celem projektu jest eliminacja barier dostępu do rynku pracy i przygotowanie Beneficjentów biorących udział w Projekcie do wejścia na rynek pracy oraz ich integracja społeczna ze środowiskiem. Mówiąc o barierach mamy na myśli przede wszystkim zahamowania i obawy, niską samoocenę, braki kompetencji i oraz słabą motywację.
     

www.efs.gov.pl www.europa.eu.int