Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie

 

Status prawny i organizacja jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Strzelińskiego nie posiadającą osobowości prawnej działającą w formie jednostki budżetowej. Działa na podstawie Uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie realizuje przede wszystkim zadania wynikające z art. 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.. U. z 2008 Nr 115, poz. 728):

 1. opracowuje i realizuje powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych, w tym programów pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka-po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami
 2. prowadzi specjalistyczne poradnictwo
 3. organizuje opiekę w rodzinach zastępczych, udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w nich dzieci oraz wypłaca wynagrodzenie z tytułu pozostawienia w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym
 4. zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży a także tworzy i wdraża programy pomocy dziecku i rodzinie
 5. pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu
 6. przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 7. pomaga w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się
 8. pomaga osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy
 9. prowadzi i rozwija infrastrukturę domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszcza w nich skierowane osoby
 10. prowadzi ośrodki interwencji kryzysowej
 11. udziela informacji o prawach i uprawnieniach
 12. szkoli i doskonali zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu
 13. prowadzi doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu
 14. podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
 15. sporządza sprawozdawczość oraz przekazuje je właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego
 16. sporządza bilans potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej
   

Z zakresu administracji rządowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie realizuje w szczególności następujące zadania:

 1. udziela pomocy uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji
 2. prowadzi i rozwija infrastrukturę ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 3. realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie realizuje w szczególności następujące zadania:

 1. dofinansowuje uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 2. dofinansowuje organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 3. dofinansowuje zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
 4. dofinansowuje likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 5. dofinansowuje koszty tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej