FE PR DS UE EFS poziom PL kolor 2019

Projekt „Szansa na zmianę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Szansa na zmianę”

 

Realizator:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie

Finansowanie projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet 9. Włączenie Społeczne;
Działanie 9.1 Aktywna integracja;

Wartość projektu:
474 092,90 zł
Kwota dofinansowania – 396 692,90 zł
Wkład własny – 77 400,00 zł

Okres realizacji projektu:
01/05/2019 – 31/05/2019

Cel projektu:
Celem projektu „Szansa na zmianę” jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Wsparcie w projekcie kierowane jest do:

 • osób niepełnosprawnych

 • wychowanków pieczy zastępczej

 • osób opuszczającym pieczę

 

Łącznie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 40 osób.

 • min. 30 osób niepełnosprawnych

 • min. 10 osób przebywających w pieczy lub opuszczających piecze

Celem projektu Aktywna integracja w powiecie strzelińskim jest wzrost aktywności społecznej i zdrowotnej oraz szans na zatrudnienie 40 osób zamieszkujących powiat strzeliński, korzystających ze wsparcia PCPR w Strzelinie.

Dzięki udziałowi w projekcie, który wpisuje się w interakcję społeczno-zawodową z elementami specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) nastąpi znacząca poprawa sytuacji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

 

Formy wsparcia:

Dla osób niepełnosprawnych:

 • Praca socjalna

 • Poradnictwo prawne

 • Poradnictwo psychologiczne

 • Punkt informacyjny o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych

 • Usługa trenera aktywności

 • Edukacja społeczna i obywatelska (teatr, opera)

 • Zajęcia rehabilitacyjne

Dla osób w pieczy

 • Praca socjalna

 • Poradnictwo prawne

 • Poradnictwo psychologiczne

 • Edukacja społeczna i obywatelska (teatr, opera)

 • Broker edukacyjny

 • Finansowanie kosztów nauki na poziomie policealnym lub wyższym

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne

 

 

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor 2019

Projekt „Szansa na zmianę” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego