FE DLNYSLSK UEEFL  

 Projekt „Rodzinna piecza – opieka i wychowanie wspólne przygotowanie do usamodzielniania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Rodzinna piecza – opieka i wychowanie wspólne przygotowanie do usamodzielniania”

 

Realizator:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie

 

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet 9. Włączenie Społeczne;

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych;

 

Wartość projektu:

1 005 487,50 zł

Kwota dofinansowania – 954 187,50 zł

Wkład własny – 51 300,00 zł

 

Okres realizacji projektu:

02/10/2017 – 31/12/2019

 

Cel projektu:

Celem projektu „Rodzinna piecza – opieka i wychowanie wspólne przygotowanie do usamodzielniania” jest realizacja usług i wsparcie systemu pieczy zastępczej.

Wsparcie w projekcie kierowane jest do:

 • osób z rodzin zastępczych

 • osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

 • wychowanków pieczy zastępczej

 
Łącznie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie min. 110 osób.

min. 50 rodziców,

min. 30 osób przebywających w pieczy poniżej 15 roku życia

min. 30 osób przebywających w pieczy powyżej 15 roku życia

Dzięki udziałowi w projekcie, który wpisuje się w interakcję społeczno-zawodową z elementami specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) nastąpi znacząca poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób przebywających w pieczy.

Realizacja zadań zawartych w ramach projektu pozwoli na dużo sprawniejsze wykonywanie zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na realizację zadań zawartych w ustawie, nie tylko tych obligatoryjnych, ale także takich, które z braku środków nie mogłyby być do tej pory realizowane. Zdecydowanie wpłynie to na wzrost jakości opieki i wychowania dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej zminimalizuje skutki oderwania od środowiska rodzinnego. Pozwoli nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje rodzicom zastępczym.

Formy wsparcia:

 • Superwizja indywidualna rodziny zastępcze/osoby prowadzące rodzinny dom dziecka dla min. 8 osób

 • ,,Świat dziecka” warsztaty dla rodzin zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka dla min. 30 osób

 • Trening umiejętności wychowawczych

 • Grupa wsparcia dla min 15 osób

 • Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, m.in. w zakresie prawa rodzinnego min. 60 osób

 • Zajęcia z doradcą zawodowym dla wychowanków powyżej 15 roku życia dla 30 osób

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla wychowanków powyżej 15 roku życia dla 20 osób

 • Gra symulacyjna krok w przyszłość dla wychowanków powyżej 15 roku życia dla 16 osób

 • Socjoterapia dla wychowanków powyżej 15 roku życia dla 24 osób

 • Opiekun usamodzielniania

 • Wakacyjny wyjazd socjoterapeutyczny dla wychowanków powyżej 15 roku dla 20 osób

 • Socjoterapia dla wychowanków poniżej 15 roku życia

 • Arteterapia dla wychowanków poniżej 15 roku życia

 • Wakacyjny wyjazd socjoterapeutyczny dla wychowanków poniżej 15 roku życia dla 20 osób

 • Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 • Finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci m.in. psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.

 • Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich