FE DLNYSLSK UEEFL 

 

Projekt „Aktywność szansą na zmiany” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Od 01.09.2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Aktywność szansą na zmiany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, osi priorytetu 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostanie udzielone kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej z terenu powiatu Strzelińskiego. Uczestnikami projektu będą osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym, będące klientami PCPR, osoby przebywające w pieczy zastępczej jak i osoby wychodzące z pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, integracja społeczna uczestników projektu oraz podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, a także w pełni wypełnianie ról społecznych. Działania projektowe będą oparte o przygotowaną ścieżkę reintegracji na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb będą prowadziły do długofalowych i wielopłaszczyznowych zmian u uczestników projektu. Podstawowym narzędziem realizacji projektu będzie umowa na zasadach kontraktu socjalnego. Na każdym etapie uczestnictwa w projekcie uczestnicy będą objęci pracą socjalną co pozwoli na stały monitoring postępów oraz dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby uczestników a zakres wsparcia zostanie indywidualnie dobrany do potrzeb każdego uczestnika. Dzięki realizacji projektu 45 osób podniesie swoje kwalifikacje zawodowe oraz zwiększy swoje umiejętności społeczne.

Osoby niepełnosprawne jak i osoby w pieczy zastępczej stanowią w powiecie Strzelińskim grupę społeczną potrzebującą wsparcia w różnych dziedzinach życia społecznego. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Strzelińskim na lata 2014-2020 identyfikuje te grupy jako grupy wymagające szczególnego wsparcia.

Dla większości osób niepełnosprawnych i ich rodzin trudna sytuacja życiowa i niewielkie możliwości jej zmiany w oparciu o osobistą zaradność stanowią barierę nie do pokonania w samodzielnym zaspakajaniu wielu potrzeb i rozwiązywaniu wielu problemów jakie są konsekwencją niepełnosprawności. Niepełnosprawność to problem, który ogranicza osobie funkcjonowanie i rozwój na wielu płaszczyznach, w tym ekonomicznej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej, prowadząc równocześnie do wykluczenia społecznego. Zbyt mała wiedza, ograniczony dostęp do różnego rodzaju usług, w tym rehabilitacyjnych powoduje konieczność podjęcia działań w tym obszarze by umożliwić osobom niepełnosprawnych powrót do życia społecznego.

W rodzinach zastępczych w ramach pieczy zastępczej przebywają dzieci na podstawie postanowienia sądu. Są to dzieci, których rodzice biologiczni są pozbawieni lub mają ograniczoną władzę rodzicielską. Przeważnie zabranie dzieci z domu rodzinnego spowodowane jest nadużywaniem przez rodziców alkoholu i ich bezradnością. Dzieci po uzyskaniu pełnoletniości nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego. Dlatego też wymagają szczególnej pomocy, aby uzyskać odpowiednie wykształcenie, zdobędą kwalifikacje, które umożliwią im podjęcie zatrudnienia.

Celem głównym projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób w pieczy zastępczej oraz osób opuszczających piecze zastępczą poprzez integrację społeczną uczestników projektu jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, 39 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 6 osób przebywających w pieczy zastępczej oraz opuszczających pieczę zastępczą z terenu powiatu Strzelińskiego, poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej będzie wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów charakteryzujących grupy docelowe projektu. Celem szczegółowym projektu jest zdobycie nowych umiejętności społecznych, zawodowych i edukacyjnych, poprawa sytuacji finansowej uczestników projektu oraz upowszechnienie pracy socjalnej dla grupy objętej umowami na zasadzie kontraktów socjalnych.

 

Projekt podzielony jest na dwie edycje:

  • pierwsza edycja – 23 osoby od X 2016r. do 31 VI 2017r.

  • druga edycja – 32 osoby od VII 2017r. do 31 V 2018r.

 

Uczestnicy Projektu będzie objęci instrumentami aktywnej integracji:

1. Aktywizacja społeczna:

 

  • poradnictwo w zakresie praw, ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych i przebywających w pieczy zastępczej
  • warsztaty na temat asertywności i podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych z psychologiem, trenerem (stacjonarne i wyjazdowe),
  • organizacja i finansowanie usług integracyjnych, obejmujących edukację społeczną i obywatelską, możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności,

 

2. Aktywizacja zdrowotna:

 

  • zajęcia rehabilitacyjne
  • warsztaty terapii psychologicznej

 

 

3. Aktywizacja edukacyjna:

 

  • kursy i szkolenia dobrane indywidualnie do potrzeb uczestników i ich predyspozycji

 

Wartość Projektu  - 505 000,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich – 429 250,00zł.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt „Aktywność szansą na zmiany” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja