W dniu 25 maja 2009r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skoroszowicach odbyło się informacyjno – promocyjne Spotkanie Integracyjne „Poznajmy się!”. Spotkanie to było inauguracją rozpoczętego przez PCPR w Strzelinie projektu „Aktywność szansą na zmiany”.

 

 

              Projekt „Aktywność szansą na zmiany” jest projektem systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie przy dofinansowaniu pochodzącym ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji; Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

             Grupę docelową w Projekcie stanowią osoby młode, posiadające status osoby niepełnosprawnej oraz wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Jednocześnie beneficjenci to osoby uczące się, które chcą podnieść umiejętności społeczno – zawodowe umożliwiające wejście do życia społecznego i aktywizację zawodową.

 

 

             Głównym celem projektu jest eliminacja barier dostępu do rynku pracy i przygotowanie Beneficjentów do wejścia na rynek  pracy oraz integracja społeczna ze środowiskiem. Bariery te to przede wszystkim własne zahamowania i obawy, niska samoocena, braki kompetencyjne oraz słaba motywacja.

 

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe:

-         Poprawa kondycji psychoruchowej – turnusy rehabilitacyjne lub Warsztaty psychoruchowe „W starciu ze stresem”

-         Warsztaty psychologiczne „Mam talent!”, które posłużą rozwijaniu, kształtowaniu i wzmacnianiu osobowości, nauki zasad komunikacji oraz nabywaniu prawidłowego obrazu samego siebie

-         Doradztwo zawodowe pomagające w zorientowaniu się w rynku pracy, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzeniu rozmów o pracę

-         Kurs komputerowy „Komputer bez tajemnic!”

-         Kursy i szkolenia zgodne z indywidualnymi potrzebami Beneficjentów np. kurs prawa jazdy, kursy językowe i inne

-         Zawarcie kontraktów socjalnych i Indywidualnych Planów Usamodzielniania

 

  

             Spotkanie integracyjne miało za zadanie promocję Projektu i zachęcenie Beneficjentów do wykorzystania szansy udziału w Projekcie.

             Na spotkaniu zjawili się zaproszeni Goście w osobach Pana Starosty Strzelińskiego Artura Gulczyńskiego, Pani Wicestarosty Jadwigi Szmigielskiej, Inspektora Oświaty Pani Małgorzaty Stachowiak, Wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie Pana Marka Lenartowicza, Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skoroszowicach – Pani Elżbiety Kozłowskiej i Wicedyrektor Pani Anna Bul – Mucha.

            Po przywitaniu Gości przez Dyrektor Elżbietę Kozłowską, głos zabrała Koordynator Projektu Pani Katarzyna Żmuda, która przedstawiła założenia programu, szczegóły Projektu oraz harmonogram działań. Następnie w krótkich słowach przedstawili się uczestnicy projektu – Beneficjenci Ostateczni.

            Po części oficjalnej w ogrodach Ośrodka zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek, podano ciasta i napoje. Spotkanie upłynęło w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze, pogoda i humory dopisały. Spotkanie to zainaugurowało cykl warsztatów i szkoleń, na które z niecierpliwością czekają już Beneficjenci.

 

 

Zdjęcia ze spotkania:

 

 

{joomplu:1} {joomplu:2} {joomplu:3}
{joomplu:4} {joomplu:5} {joomplu:6}
{joomplu:7} {joomplu:8} {joomplu:9}