Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje kolejną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego głównym celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Program obejmuje dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

  • Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
  • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • Obszar D – likwidacja barier transportowych,
  • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

                     Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami z obszaru B, C, D, F i G przyjmowane będą w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Strzelinie, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin do dnia 16 lutego 2024 roku.

                     Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych a także organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane są w trybie ciągłym w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego PFRON, ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław.

                      Informacje o programie określające zakres i wysokość pomocy finansowej, tryb postępowania oraz obowiązujące w roku 2024 warunki brzegowe są dostępne na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.pfron.org.pl. Dodatkowe informacje dotyczące adresatów Programu oraz aktualnych warunków uczestnictwa można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Oddziału Dolnośląskiego PFRON pod nr tel. 71/346 74 40.