Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429 z późn. zm).

W procedurze uzyskania świadczenia wspierającego należy zachować kolejność działań, które przedstawiamy poniżej.


W pierwszej kolejności osoba zainteresowana występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim (pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. 71 340 68 06) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wnioski te wraz z kwestionariuszem samooceny składa się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim. Jeśli wniosek zostanie złożony w Powiatowym Zespole, to zostanie on odesłany do Wojewódzkiego Zespołu. PZON w Strzelinie jest tylko pośrednikiem w przekazaniu wniosku do Wrocławia.

Dopiero po uzyskaniu decyzji z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.

Przydatne linki:
https://duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wojewodzki-zespol-do-s/227,Wojewodzki-Zespol-do-Spraw-Orzekania-o-Niepelnosprawnosci.html
https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi---swiadczenie-wspierajace

Załączniki:
Druk wniosku
Druk kwestionariusza