WAŻNA INFORMACJA

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ulega zmianie termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przedłużonych na mocy przepisów tzw. covidowych

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 05 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane powyżej, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast Karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy tzw. covidowej, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.