Wspieranie dziecka w rodzinie to niezmiernie ważny temat. W związku z tym w dniu 29 maja  2023 r. zorganizowaliśmy  seminarium pt. „Dziecko z trudnościami w systemie wsparcia”, mające na celu m.in. wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami.

Sala szkoleniowa. W tle wyświetlany slajd prezentacji. Na środku stoją dwie osoby z mikrofonami

Pierwsza prelegentka – pani Elżbieta Kasprzyszak- dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Strzelinie, psycholog, biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,   omówiła funkcjonowanie dziecka w rodzinie niewydolnej. Pokazała także, w jakich rolach mogą występować dzieci w rodzinach, które nie funkcjonują prawidłowo.

Sala szkoleniowa. W tle wyświetlany slajd prezentacji. Prowadząca stoi przy mównicy. Słuchacze siedzą w dwóch rzędach tyłem do nas

 

Kolejny prelegent- pani Magdalena Buczyńska- kurator specjalista przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie omówiła Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9.06.2022 r. w aspekcie nowych perspektyw w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Trzecia prelegentka- asp. Joanna Demska- asystent Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie opisała rolę policji w kontekście współpracy i pomocy innym służbom i instytucjom.

Zobaczyć głębiej - ostatnie wystąpienie w trakcie seminarium, w którym pani Lidia Starzyk –socjoterapeutka, mediatorka, od 30 lat działaczka w Komitecie Praw Dziecka- opowiadała o dzieciach w pieczy zastępczej, o ich trudnościach, przeżyciach oraz szansach, jakie im daje piecza zastępcza. Podkreśliła wielką rolę rodziców zastępczych, którzy przyjmując do rodziny dziecko po traumach dają mu szansę na gojenie ran, lepsze życie, budowanie własnej przyszłości. Czasem są również mostem w ich drodze do rodziny adopcyjnej. Zwróciła uwagę, jak ważne jest interdyscyplinarne działanie i jak wielkie korzyści może dać dziecku w kryzysie.  

Celem seminarium było podtrzymanie dobrej współpracy pomiędzy różnymi, działającymi wspólnie instytucjami. Zaproszeni goście mogli z różnych perspektyw spojrzeć na losy dzieci, które z wielu powodów nie są otoczone właściwą opieką, bądź sprawiają problemy wychowawcze.

Sala szkoleniowa. W tle wyświetlany slajd prezentacji. Na środku stoi jedna osoba z mikrofonem. Słuchacze siedzą na krzesłach

Uczestnicy seminarium, przedstawiciele poniższych instytucji:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Strzelinie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Strzelinie,
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Strzelinie,
 • Urząd Miasta i Gminy Strzelin,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie,
 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie,
 • Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Strzelinie,
 • Rodzinny Dom Dziecka w Borowie,
 • Rodzina Zastępcza Zawodowa w Strzelinie,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kondratowicach,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie,
 • Liceum Ogólnokształcące w Strzelinie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzelinie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelinie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele,
 • Przedszkole „Kolorowa Kraina” Strzelin,
 • Przedszkole Miejskie w Wiązowie,
 • Przedszkole w Żórawinie,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Celestynie.

 

 

Poniższe zdjęcia zostały udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie:

Sala szkoleniowa. Słuchacze siedzą na krzesłach w dwóch rzędach

Osoba z mikrofonem przemawia na stojąco do słuchaczy, którzy siedzą na krzesłach