Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
 
W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, przekazujemy informację o naborze do ww. programu.
Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są:
  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
 
Wnioski na środki finansowe w ramach Programu oraz załączniki do wniosku  należy złożyć do  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
 
Wniosek na środki finansowe z Programu jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej i należy przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W Centralnej Aplikacji Statystycznej pojawiły się formularze dostępne do wypełnienia dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.
Szczegółowe informacje o programie  można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr tel. 71 / 340-60-77 ; 71/ 340-67-28 oraz 71/340 68 93.
 
Więcej informacji w linku: