Zmiany w wypłacaniu świadczenia wychowawczego  500+ dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku w związku z ogłoszoną ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), która zmienia ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przyznawania świadczenia  500+.

Decyzje przyznające świadczenie, wydane  i wypłacane dotychczas przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 roku.

Jeśli teraz pobierasz świadczenie z PCPR -u będzie Ci ono nadal wypłacane do 31 maja 2022 r.

Od 1 lutego 2022 roku możesz złożyć wniosek (SW-O) o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 roku a kończy 31 maja 2023 roku.

 Do złożenia wniosku w ZUS potrzebne będzie zaświadczenie o sprawowaniu pieczy, które można odebrać z  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

Od 1 czerwca 2022 roku wypłatę dodatku wychowawczego 500+ przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkich informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

Zapraszamy