logo Fundusze EU RP UE 

Powiat Strzeliński

realizuje projekt:

 

"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zwanej dalej "Projektem" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych.

 

Realizator projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie

 

Wartość i finansowanie Projektu w Powiecie Strzelińskim :

Kwota Dofinansowania : 227 710,00

Płatność ze środków europejskich :191 193,99 zł co stanowi 84,28 % dofinansowania

Płatność ze środków krajowych : 35 796,01 co stanowi 15,72 % dofinansowania

 

Termin realizacji projektu:

08 czerwca 2020 r. - 30 listopada 2020 r.

Cel projektu:

  1. zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania ( w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością;
  2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
  3. zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

 

Wsparcie w projekcie kierowane jest do :

Dzieci będących w pieczy zastępczej

Dzieci będących w Rodzinnych Domach Dziecka

Dzieci będących w Domach Dziecka

 

Łącznie w ramach Projektu objętych wsparciem zostanie:

60-ro dzieci w tym 2 Domy Dziecka i 1 Rodzinny Dom Dziecka.

 

    Dzieci otrzymają nieodpłatne:

- użyczenie 60 nowych laptopów z oprogramowaniem dla realizacji  zadań w trybie zdalnego nauczania,

- 4 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością

- wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne),

-  sprzęt audiowizualny, urządzenia wielofunkcyjne, projektory/rzutniki/ekrany, 2 telewizory oraz  wyposażenia miejsca kwarantanny dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Strzelinie oraz Ludowie Polskim.