KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie (PCPR), w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin, nr tel. 71 392 37 36, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w PCPR są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Wojciech Huczyński, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym polegająca na świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej w powiecie strzelińskim. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe to;
• art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez PCPR w interesie publicznym)
• art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe przekazywane są tylko organom publicznym w ramach ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Uprawnienia
W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;
• prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych
• prawo do usunięcia danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z wymienionych ustaw stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych

Informacja o profilowaniu
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.