Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie informuje, iż w związku
z przyjęciem do realizacji Programu „Rodzina 500+” rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka od dn. 1 kwietnia 2016 r. przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, które nie ukończyło 18. roku życia.

Dodatek wypłacany będzie na wniosek opiekunów – wnioski dostępne
w siedzibie PCPR w Strzelinie.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z PCPR
pod nr tel.: 071/39 23 736