Nabór na stanowisko:  KOORDYNATOR PROJEKTU

 

 

Obowiązki:

1. Koordynacja i zarządzanie projektem PO Kapitał Ludzki.

2. Organizacja zadań projektu, sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej.

3. Rekrutacja beneficjentów, promocja projektu, prowadzenie ewidencji.

4. Organizacja szkoleń i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców.

5. Sporządzanie wniosków o płatność (część merytoryczna).

6. Wprowadzanie zmian do projektu.

7. Monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu.

8. Obsługa administracyjna i logistyczna, współpraca z działem rozliczeń i księgowości.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe.

2. Doświadczenie w pracach wymagających wysokich zdolności organizacyjnych oraz w projektach systemowych POKL.

3. Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów cywilno-prawnych, formularzy.

4. Bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych.

5. Samodzielność - własna inicjatywa.

6. Dobra organizacja pracy.

 

Oferta:

1. Praca w projekcie od stycznia 2014 roku do 30.06.2015 roku (umowa zlecenie).

2. Niezbędne narzędzia pracy.

3. Współpraca z profesjonalnym zespołem realizującym projekt EFS.

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 07 stycznia 2014 roku osobiście (do godziny 15.30) lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego), w zaklejonej kopercie z dopiskiem "koordynator projektu".

 

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin, w godzinach: 7.30 - 15.30. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów spełniających wymogi formalne  w ciągu 3 dni od daty składania dokumentów.