OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie ogłasza nabór na zespół specjalistów (min. dwie osoby) do realizacji w roku 2013 Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

 

Miejsce wykonywania zleconych czynności: wskazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10 w dniach i godzinach uzgodnionych ze zleceniodawcą.

 

 

WYMAGANIA:

 

1. Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauka o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

 

2. Posiadane zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

 

3. Udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

4. Potwierdzone doświadczenie w zakresie pracy grupowej i indywidualnej z klientem,

    (świadectwa pracy/ referencje)

 

5. Przedłożenie

a) programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowanego zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących łącznik Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przy następujących założeniach:

- łączny czas programu powinien obejmować nie mniej niż 60 godzin zajęć grupowych na osobę, oraz nie mniej, niż 30 godzin (łącznie) zajęć indywidualnych (diagnoza/ rozpoznanie sytuacji uczestników programu/ konsultacje)

- przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień ,

b) informacji o planowej liczbie zajęć grupowych,

c) informacji o planowanej liczbie godzin pracy indywidualnej z uczestnikami,     

 

Do zakresu wykonywanych zadań należeć będzie m.in.

 

1. Realizacja opracowanego przez zleceniobiorców programu korekcyjno-edukacyjnego (dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób kierowanych przez sąd), zaakceptowanego przez zleceniodawcę. Program powinien obejmować:

a) oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

b) trening umiejętności wychowawczych dla rodziców z ograniczoną władzą rodzicielską lub jej pozbawionych,

2. Prowadzenie wymaganej dokumentacji

3. Sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych działań,

 

Wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, które należy dołączyć do oferty:

1. Formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami ( do pobrania na stronie www.pcpr.powiatstrzelinski.pl)

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

3. Certyfikat/zaświadczenie potwierdzające specjalistyczne przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz praktycznych metod oddziaływań psychologicznych,

4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie pracy grupowej i indywidualnej z klientem,

5. Dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Kwota na realizację programu:

12.000,00 zł

 

Sposób i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane winny składać dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem

Nabór na specjalistów do realizacji w roku 2013 programu korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz trening umiejętności wychowawczych dla rodziców z ograniczoną władzą rodzicielską lub jej pozbawionych” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie ul. Kamienna 10 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpływu) w terminie do 11 kwietnia 2013 roku do godziny 15.00

 

Do pobrania: Formularz aplikacyjny

 

 

 

 

Strzelin, 26 marca 2013r.