Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej

Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową

Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego