Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie prowadzi działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej zgodnie z art. 19 i art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.).

W ramach interwencji kryzysowej udzielamy natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – całodobowego schronienia do 3 miesięcy.

Celem interwencji kryzysowej jest:

 • spowodowanie odzyskania przez osobę w kryzysie zdolności jego samodzielnego pokonania,
 • złagodzenie objawów reakcji kryzysowej,
 • zapobiegnięcie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny,
 • przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
 • przywrócenie równowagi psychicznej.

Pomoc kierowana jest do osób, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:

 • osób i członków rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • osób przeżywających trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
 • osób przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjących w stanie przewlekłego stresu,
 • osób, które mają myśli samobójcze lub próbowały odebrać sobie życie,
 • ofiar i świadków napadów, gwałtów i innych przestępstw,
 • bliskich osób doświadczających powyższych zdarzeń.

Pomoc jest bezpłatna i udzielana bez względu na posiadany dochód.

Punkt Interwencji Kryzysowej działa w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie


7:30 – 15:30
tel. 71/392 37 36

Przydatne linki:

 

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

 

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

INFORMATOR - baza teleadresowa podmiotów realizujących na terenie Powiatu Strzelińskiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie