Dyrektor - Agnieszka Tekiela

ZADANIA:

 • organizacja i koordynacja pracy PCPR-u
 • nadzór nad zadaniami związanymi z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi
 • nadzór nad zadaniami związanymi z dysponowaniem środkami PFRON
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o NiepełnosprawnościZespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

 

Anna Majecka- Pracownik Socjalny

Aneta Skoczylińska - Inspektor

ZADANIA:

 • kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowawczych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (zawodowe, spokrewnione i niezawodowe) i rodzinnych domów dziecka,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń pieniężnych na utrzymanie domu w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (energia, media, opał, itp.),
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń dla rodzin pomocowych,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na wypoczynek dla dzieci i niezbędnych wydatków w związku z przyjęciem dziecka, zdarzeniami losowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na kontynuowanie nauki,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na usamodzielnienie,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na zagospodarowanie,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dodatku wychowawczego,
 • sporządzanie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi,
 • prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz sporządzanie decyzji,
 • sporządzanie zestawień i rozliczeń za pobyt dziecka z terenu innego powiatu,
 • prowadzenie rejestrów rodzin zastępczych,
 • sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • wprowadzanie danych do systemu POMOST,
 • współpraca z zespołem do spraw rodzinnej pieczy zastępczej,
 • usamodzielnianie wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem szkoleń i doradztwem zawodowym kadr pomocy społecznej.

 

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Anna Żabska - Starszy Koordynator Rodzinnej  Pieczy Zastępczej

Bożena Szczepańska - Starszy Koordynator Rodzinnej  Pieczy Zastępczej

Grażyna Sobala - Psycholog

 

 


ZADANIA:

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 • przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 •  przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 •  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 •  udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 •  przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Justyna Komór - Inspektor

 

 

ZADANIA:

 • realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych dla osób niepełnosprawnych
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
 • organizacja dofinansowania oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym
 • realizacja programów celowych PFRON
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej

 

 


Zespół Księgowo-Kadrowy

Eugenia Prokop - Główny Księgowy

Grażyna Dębowicz - Inspektor ds. Księgowości i Płac

ZADANIA:

 • obsługa finansowo-księgowa PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • koordynacja prac w zakresie opracowywania projektu budżetu jednostek
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek
 • prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • organizacyjne przygotowanie wypłat świadczeń PCPR i podległych jednostek
 • prowadzenie statystyki finansowej, sporządzanie sprawozdań oraz opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków PCPR i podległych jednostek
 • sporządzanie list płac, obsługa księgowa oraz wypłacanie świadczeń Centrum i podległych jednostek
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu płac

 

Tomasz Zygmund - Prawnik

ZADANIA:

 • opiniowanie aktów prawnych opracowywanych przez PCPR
 • wydawanie opinii prawnej
 • opiniowanie projektów uchwał, umów i decyzji administracyjnych
 • prowadzenie zastępstwa sądowego

 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Agnieszka Tekiela - Przewodniczący Zespołu

Grażyna Dębowicz - Sekretarz Zespołu

Olga Kuropatnicka - Sekretarka

ZADANIA:

 • przyjmowanie, analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji
 • przygotowywanie pism i korespondencji
 • prowadzenie i archiwizowanie akt
 • przygotowywanie wniosków i zawiadomień na posiedzenia składu orzekającego
 • przygotowywanie sprawozdań, opinii i informacji
 • przygotowywanie dokumentacji odwoławczej
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym
 • właściwe kwalifikowanie wniosków osób ubiegających się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności na odpowiednie składy orzekające według schorzenia danej osoby i celu w jakim ubiega się ona o wydanie orzeczenia
 • prowadzenie terminarza komisji
 • sporządzanie protokołu z posiedzenia składu orzekającego, pisanie orzeczeń
 • przyjmowanie, analizowanie wniosków i załączonej dokumentacji
 • przygotowywanie pism i korespondencji
 • prowadzenie i archiwizowanie akt
 • przygotowywanie wniosków i zawiadomień na posiedzenia składu orzekającego
 • przygotowywanie dokumentacji odwoławczej
 • pomoc w wypełnianiu wniosków, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach osobom niepełnosprawnym

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

Anna Majecka - Pracownik socjalny

Tomasz Zygmund - Prawnik

Grażyna Sobala - Psycholog

 

 

- kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowawczych,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ( zawodowe, spokrewnione i niezawodowe) i rodzinnych domów dziecka,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń pieniężnych na utrzymanie domu w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka ( energia, media, opał, itp.),

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń dla rodzin pomocowych,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na wypoczynek dla dzieci i niezbędnych wydatków w związku z przyjęciem dziecka, zdarzeniami losowymi,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na kontynuowanie nauki,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na usamodzielnienie,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem świadczeń na zagospodarowanie,

- prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dodatku wychowawczego,

- sporządzanie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi,

- prowadzenie spraw związanych z odpłatnością rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz sporządzanie decyzji,

- sporządzanie zestawień i rozliczeń za pobyt dziecka z terenu innego powiatu,

- prowadzenie rejestrów rodzin zastępczych,

- sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- wprowadzanie danych do systemu POMOST,

- współpraca z zespołem do spraw rodzinnej pieczy zastępczej,

-usamodzielnianie wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

- doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

- prowadzenie spraw związanych z organizowaniem szkoleń i doradztwem zawodowym kadr pomocy społecznej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE