1. Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. 2024r. , poz. 44).

Osoba prowadząca: Justyna Komór

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 

O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem oraz jeżeli jest to uzasadnione ich potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków funduszu.

 

Wymagane dokumenty – LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ:

 • Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik (oryginał do wglądu);
 • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób;
 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, trudnościach w komunikowaniu się;
 • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,
 • Aktualna opinia psychologa lub pedagoga ( dotyczy jedynie osób do 16 roku życia);
 • Faktura pro forma lub oferta cenowa na przedmiot wniosku.

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10 
Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 Wymagane dokumenty – LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH:

 • Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik (oryginał do wglądu);
 • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób;
 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej;
 • Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz potrzebie korzystania z wnioskowanego urządzenia/sprzętu;
 • Pisemna zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem – na przeprowadzenie wnioskowanych prac jeżeli taka zgoda jest wymagana;
 • Faktura pro forma lub oferta cenowa na przedmiot wniosku.

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10 
Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych na podstawie art. 35, ust. 1, pkt 7, lit. d, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. 2024r. , poz. 44)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Wymagane dokumenty- LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH:

 •  Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik;
 • Kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą;
 • Wypełniony wniosek o dofinansowanie do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 • Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz trudnościach w poruszaniu się;
 • Udokumentowana postawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu, dzierżawy) - oryginał do wglądu;
 • Zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeśli taka zgoda jest wymagana;
 • Projekt i wstępny kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę ( w koniecznych przypadkach).

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie ul. Kamienna 10.
Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, materiały lub prace, które zostały zakupione lub wykonane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 

 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44)

Osoba prowadząca: Justyna Komór


Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z tym zakupem. Należy złożyć pisemny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu)
 • Potwierdzona za zgodność kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Faktura określająca kwotę opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego, inny dokument potwierdzający zakup lub kosztorys

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10.
Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44).

Osoba prowadząca: Justyna Komór


Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć:

 • wniosek o dofinansowanie,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
 •  wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych:

 1. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 2. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 3. wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10.
Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694).

 

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44)

Osoba prowadząca: Justyna Komór


Ta forma pomocy pozwala na otrzymanie dofinansowania w wysokości do 60% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wniosek oraz:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne
 • kosztorys / faktura proforma zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przekazania pieniędzy na konto sprzedawcy lub wnioskodawcy.


Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10.
Termin złożenia wniosku: w każdym czasie.

 

 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926 z późn.zm.)

Osoba prowadząca: Justyna Komór

Dofinansowanie ma na celu upowszechnienie sportu poprzez podnoszenie sprawności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych. Rozpowszechnianie kultury wśród osób niepełnosprawnych umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego poprzez między innymi korzystanie z oferty muzeów, teatrów czy innych form przekazu artystycznego. Rekreacja umożliwia osobom niepełnosprawnym odpoczynek i regenerację organizmu, a tym samym służy ochronie zdrowia.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniające wymienione niżej wymagania:

 • Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Druk wniosku dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie ul. Kamienna 10 lub w wersji elektronicznej

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 2. Numer PESEL – w przepadku jego nadania,
 3. Przedmiot dofinansowania,
 4. Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. Nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 6. Miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 7. Przewidywany koszt realizacji zadania,
 8. Termin i przewidywany czas realizacji zadania,
 9. Informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
 10. Udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 11. Informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 12.  Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu

Do wniosku dołącza się:

 • Kopię orzeczenia lub kopię wypisu o stopniu niepełnosprawności,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU DO 30 LISTOPADA ROKU POPRZEDAJĄCEGO REALIZACJĘ ZADAŃ

Miejsce złożenia wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10