Logo PCPR        PFRON 

 

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – EDYCJA 2024

Powiat Strzeliński  od dnia 01 marca 2024 roku rozpoczyna  nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd", którego celem głównym jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Terminy składania wniosków:

MODUŁ I w trybie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku

MODUŁ II w terminach:

                   pierwszy cykl od 01.03.2024 roku do 31.03.2024 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024);

                   drugi cykl od 01.09.2024 roku do 10.10.2024 roku (dla wniosków dotyczących I semestru roku akademickiego 2024/2025)

             W 2024 roku wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I oraz MODUŁ II dla Wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest Powiat Strzeliński przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

Podstawą złożenia wniosku jest:

 • posiadanie adresu poczty elektronicznej
 • posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub Profilu Zaufanego ePUAP (darmowy)
 • zarejestrowanie się na Platformie SOW

Dowiedz się więcej: https://portal-sow.pfron.org.pl

 

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:  

 • Obszar A: LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

 • Obszar BLIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

 

 • Obszar C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

-  Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zatrudnionych lub pobierających naukę lub posiadających pozytywną opinię Eksperta PFRON co do rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 - Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, warunkiem koniecznym jest potwierdzona opinią Eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych, warunkiem koniecznym jest potwierdzona opinią Eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

 

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), adresowana do osób aktywnych zawodowo ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będących przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

 

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi w 2024 roku,
w przypadku:

Obszaru A:

    a) w Zadaniu 1 – 70.000 zł, z czego zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8000 zł;

    b) w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,

    c) w Zadaniu 4 – 4.400 zł;

Obszaru B:

    a) w Zadaniu 1:

 • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16 500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500 zł),
 • dla pozostałych adresatów w działaniu – 10 000 zł,

    b) w Zadaniu 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

    c) w Zadaniu 3 – 10 000 zł,

    c) w Zadaniu 4 – 6.000 zł,

    e) w Zadaniu 5 – 1.650 zł;

Obszaru C:

    a) w Zadaniu 1 – 17 600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500zł;

    b) w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100 zł

    c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 13 200 zł,
 • przedramienia – 28 600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33 000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19 800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27 500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33 000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowane przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż trzykrotność kwot wskazanych powyżej,

    d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, tj. w przypadku amputacji:

 • w zakresie ręki – 3 960 zł,
 • przedramienia – 8 580 zł,
 • ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – 9 900 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5 940 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8 250 zł
 • uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym – 9 900 zł

    e) w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,

    f) w Zadaniu 5 – 8 250 zł;

 

Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w module I i wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 nie jest wymagany.

 

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji

 • w szkole policealnej,
 • kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

W ramach modułu II  kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1 650 zł dla pozostałych wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4 400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2 200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W zakresie kosztów czesnego wymagany jest udział własny wnioskodawcy w wysokości:

 • 10% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 60% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 770 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba niewidoma, głucha lub głuchoniewidoma posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch ( lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2023 lub 2024 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeniach losowych.
 • 330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
 • 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).
 • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki