Zmiany w wypłacaniu świadczenia wychowawczego  500+ dla osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem/ opiekuna prawnego/ opiekuna faktycznego, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku w związku z ogłoszoną ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), która zmienia ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przyznawania świadczenia  500+.

Decyzje przyznające świadczenie, wydane  i wypłacane dotychczas przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 roku.

Jeśli teraz pobierasz świadczenie z PCPR -u będzie Ci ono nadal wypłacane do 31 maja 2022 r.

Od 1 lutego 2022 roku możesz złożyć wniosek (SW-O) o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2022 roku a kończy 31 maja 2023 roku.

 Do złożenia wniosku w ZUS potrzebne będzie zaświadczenie o sprawowaniu pieczy, które można odebrać z  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

Od 1 czerwca 2022 roku wypłatę dodatku wychowawczego 500+ przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszelkich informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie.

 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dodatek wychowawczy. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Uwaga!

Dodatek wychowawczy nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

 

Wniosek można pobrać z naszej strony: Wnioski do pobrania