Klauzula informacyjna dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, nr tel. 71 793 89 15.
  Jednocześnie informujemy, że obsługę administracyjną, kadrową i finansową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, ul. Kamienna 10. Dlatego w zakresie wykonywania zadań związanych z Pani/Pana danym osobowymi, w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelinie, współadministrujemy Pani/Pana danymi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie. Współadministrowanie Pani/Pana danymi dotyczy obsługi korespondencyjnej, obsługi informatycznej oraz wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych.
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Wojciech Huczyński, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, zgodnie z art.6 ust.1 lit. c. RODO.
  Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1110 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych z dnia 25.06.2014 roku . ( Dz.U. z 2014 roku poz. 870)
  Możemy również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach statystycznych oraz w celu badań naukowych związanych z przygotowaniem niezbędnych informacji na potrzeby sporządzania diagnozy sytuacji społecznej przez Współadministratora lub realizacji innego zadania publicznego wynikającego z przepisów prawa, na podstawie art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych w celu realizacji zadań w interesie publicznym.
 4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 6. Pani/Pana dane pozyskane w celu wydania orzeczenia przechowujemy przez okres 10 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktował(a) się Pani/Pan z nami w sprawie wydania orzeczenia.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;
  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania orzeczenia. Jeżeli Pani/Pan nie poda danych wydanie orzeczenia będzie niemożliwe.
 9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.