Dobry start LOGO


„Dobry start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.
Pomoc otrzymają także pełnoletni wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej, osoby realizujące Indywidualny Program Usamodzielnienia.
Świadczenie przysługuje wszystkim wychowankom pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę w szkole.
Wniosek może złożyć: rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz osoba dorosła – usamodzielniana w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zamieszkałe na terenie Powiatu Strzelińskiego.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Wnioski o świadczenie 300+ można składać od tego roku tylko w formie elektronicznej, a obsługą całego procesu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby usamodzielniane mogą odebrać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie zaświadczenie potwierdzające objęcie Indywidualnym Planem Usamodzielnienia, które jest niezbędne do złożenia wniosku.